Integritetspolicy

Detta är en redogörelse för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

Registeransvarig

Oy KIHA-Team Ab
FO-nummer: 3432268-1
adress: Varastokatu 2, 65100 VASA
Tfn. 0505251445
e-post: asiakaspalvelu@kihateam.fi

Kontaktuppgifter gällande dataskyddsfrågor

Johnny Backman
Tfn. 0407257605
s-post: johnny.backman@kihateam.fi

Den registrerade rekommenderas att kontakta ovan nämnda kontaktperson i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer som gäller utövandet av sina personliga rättigheter.

Grunderna för och ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är:
– Avtalsförhållandet mellan den registrerade och den registeransvarige
– Uppfyllandet av den registeransvariges lagstadgade skyldigheter
Den registeransvarige behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och tjänsteförhållanden, sköta
kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera tjänster och följa
lagstiftning. Uppgifter behandlas även i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, samt även
för att granska och utveckla verksamheten.
Alla personuppgifter som behandlas av den registeransvarige följer något eller några av ovanstående syften.


Regelbundna datakällor

Personuppgifter som behandlas fås från följande källor:
– Den registrade själv
– Handelsregistret
– Befolkningsregistercentralen

Personuppgifter som behandlas

Den registeransvarige samlar endast in de personuppgifter från registrerade som är relevanta och nödvändiga
för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Följande uppgifter behandlas om registrerade:
De uppgifter som behandlas är vanligtvis person- och kontaktinformation såsom namn, födelsetid, postadress,
e-postadress och telefonnummer.

Andra uppgifter som kan behandlas är information om kundförhållandet och agerande med KIHA-
Team på webbplatsen. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk

positionering kan också behandlas. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies,
se vår cookiepolicy för mera information.

Överlåtande av personuppgifter

Parsonuppgifter överlåts inte åt utomstående, om lagar inte så förpliktar. Uppgifter kan alltså
undantagsvis överlåtas till myndigheter när lagen så kräver.

Skyddande av personuppgifter

Den registeransvarige behandlar personuppgifterna på sätt enligt vilket man eftersträvar att personuppgifternas
integritet garanteras, innefattande skydd gentemot olovlig användning, plötsligt
försvinnande, förstörande eller skada.
Den registeransvarige använder sig av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkra denna målsättning,
innefattande användning av brandmurar, krypteringstekniker och nyttjande av skyddade maskinutrymmen, sakenlig åtkomstkontroll,
noggrann hantering av användar-ID
samt genom anvisningar för personal som hanterar personuppgifter.
All personal som hanterar personuppgifter har tystnadsplikt i enlighet med Lag om arbetsavtal (55/201) gällande
ärenden som berör hantering av registrerade
personuppgifter.

Uppgifternas lagringstid

Den registeransvarige sparar endast personuppgifter så länge som de behövs
för att uppfylla våra åtaganden och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften.
Efter denna period raderar eller anonymiserar den registeransvarige uppgifterna inom i enlighet med sina
raderingsprocesser.
Den registeransvarige kan vara skyldig att behandla vissa av de personuppgifter
som finns i registret under en längre tid än vad som anges ovan för att uppfylla lagstiftning eller myndighetskrav.
Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om hens personuppgifter behandlas och om de behandlas, rätt att få
en kopia av sina personuppgifter.

Rätt att rätta uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör hen rättas.
Den registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att skicka in de nödvändiga
tilläggsuppgifterna.

Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter om
a. personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in, eller
b. personuppgifter har behandlats på ett lagstridigt sätt.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter om

a. den registrerade bestrider riktigheten av sina personuppgifter,
b. behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig raderingen av sina personuppgifter och kräver i stället att deras
användning begränsas, eller
c. den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna för de ursprungliga ändamålen för behandlingen, men
den registrerade behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att överföra data från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter och de personuppgifter
som den registrerade själv har lämnat in i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa
uppgifter till en annan registeransvarig.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Den nationella tillsynsmyndigheten för frågor som rör personuppgifter är Dataombudsmannens
byrå, som verkar i samband med justitieministeriet. Du har rätt att överlåta ditt ärende till tillsynsmyndigheten
om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning.