Blankett för anmälan om ägarbyte

  Om ändring av aktieägande bör anmälas snarast möjligt till disponenten efter att ägobytet skett. I samband med anmälan om ägobyte registreras den nya ägaren i aktieförteckningen och han erhåller rätt att utnyttja sin rättigeheter som ägare, tex. på bolagsstämma.

  Aktieaffär.
  Följande handlingar bör företes för disponenten:
  – överlåtelsehandling (köpebrev) daterat och undertecknat. Av handlingarna bör framgå köparens kontaktuppgifter och tidpunkt för vederlagsbetalningsansvarets övergång,
  – koipa av aktiebrevsanteckning,
  – intyg av skatteverkat över gjord överlåtelseskatteanmälan
  Anmälan till skatteverkt skall göras, även om man är befriad från betalningsskyldighet av överlåtelseskatt (tex. köpare av första bostad). Elektronisk anmälan kan göras på nytt om den ursprungliga har försvunnit.

  Överlåtelseskattebetalning kan göras även elektronisk via Suomi.fi-tjänsten. Efter att man har sänt blanketten till skatteverket så printar man emottagningskvittot som bevis på anmälning. Emottagningskvittot bifogas till överlåtelseskatteanmälningen.

  Fastighetsförmedlaren ger normalt info om hur man betalar överlåtelseskatten och om hur man företer behövliga handlingar för disponentbyrån. Det lönar sig dock att ta reda på detta i samband med affärens uppgörande.

  Om bolagsordningen innehåller inlösningsklausul, så lönar det sig att leverera köpebrevet till disponenten så fort som möjligt för att inlösningstiden skall börja löpa. Anteckning i aktieboken görs inte förrän inlösningstiden har utgått och det står klart huruvida inlösningsrätten kommer att utnyttjas.

  Familje- och arvsrättsliga situationer.
  Om aktierna har erhållits genom arv (bouppteckning), testamente eller avvittringsinstrument, skall detta dokument företes för disponenten. Aktieboksanteckning görs dock inte förän dokumentet är i laga kraft.

  info om LMV:s elektroniska tjänst för hantering av bostadsdatasystemet: www.osakehuoneistorekisteri.fi